1951

In 1951 merkten een aantal jonge SGP'ers in Rijssen dat er iets gemist werd, namelijk een studievereniging. Daarom werd er op 31 oktober 1951 een oprichtingsvergadering gehouden in de Haarschool, waarbij de jongeren opmerken dat een studievereniging 'in een gemis zal voorzien'. Vier mannen vormden met elkaar het bestuur. 
- D. Van Dijk, voorzitter
- W. Otten, secretaris/ penningmeester
- A. Otten, bibliothecaris
- J. Kramp, algemeen ajunct 
Een lidmaatschap kostte  ƒ0,35 per vergadering. Er werd standaard op zaterdagmiddag vergaderd. De vereniging had 21 leden, maar bij gebrek aan belangstelling werd deze op 20 december 1952 helaas weer opgeheven.

1966

Het duurde bijna 14 jaar voordat er weer behoefte ontstond aan een studievereniging. Op 17 november 1966 vond er in de Oud Gereformeerde Gemeente aan de Bevervoorde een openingsvergadering plaats. Het bestuur werd gevormd door drie heren. 
- J. de Rooij, voorzitter
- D. de Bruin, secretaris/ penningmeester
- A.J. Nijsink, algemeen adjunct/ bibliothcaris 
Het ledenaantal schommelde tussen de 20 en 30 leden. Er waren vijf vergaderingen per jaar maar helaas bleek het enthousiastme na een paar jaar niet heel hoog voor deze vergaderingen, waardoor het bestuur besloot op 25 juli 1977 de vereniging op te heffen.

1980

Op 19 februari 1980 wordt in het Hervormd kerkelijk centrum 'Sion' de derde studievereniging opgericht. In het bestuur worden gekozen:
- H. Pluimers, voorzitter
- H. Haase, secretaris
- A. Kalkman, penningmeester
- J. Haazebroek, algemeen adjunct

Da Costa

Sinds 1980 is de vereniging blijven bestaan. In een wat later stadium krijgt de vereniging de naam 'Da Costa'. Aan het einde van het eerste verenigingsjaar zijn er 39 leden. 
Sinds 18 januari 1985 geeft de vereniging haar eigen blad uit: de Raakvlak. Het verschijnt drie keer per jaar en heeft op dat moment ongeveer 275 abonnees.

SGP-jongeren RIjssen

Na een tijd wikken en wegen en meerdere overleggen met de landelijke organisatie heeft Da Costa op 30 maart 2015 haar leden een brief gestuurd waarin ze uitgenodigd werden voor een vergadering. Tijdens deze vergadering werd een stemmingsvoorstel gedaan om de organisatie 'Da Costa' op te heffen en om ons in te schrijven als lokale commissie van SGP-jongeren. Hiermee werd ingestemd en is op 21 december 2015 'Da Costa' opgeheven, waarna de commissie verder ging als SGP-jongeren Rijssen. Dit is de naam waar we nog steeds actief mee zijn. Wilt u meer van ons weten? Neem dan een kijkje op de rest van onze website.